Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

1. Poskytovateľom služieb a poradenstva v oblasti spánku bábätiek a malých
detí do predškolského veku je:
,Abelone s.r.o., Pifflova 4, 85101 Bratislava, IČO 46614796, DIČ 2023482186

2. Vzťahy obchodného styku a spolupráce upravujú Občiansky a Obchodný
zákonník. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa
definujú ďalšie práva a vzťahy obchodného styku a spolupráce
s poskytovateľom služieb (ďalej len Poskytovateľ) a každou osobou, ktorá je
objednávateľom služby ponúkanej Poskytovateľom na internetových
stránkach www.spinkajbabo.sk podľa všeobecných obchodných podmienok
(ďalej len Klient), ktoré vznikajú pri objednaní uvedenej služby, a ktorý tieto
služby prijíma.

3.Klientom je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré potrebuje pomôcť v uvedenej
oblasti a v zmysle týchto obchodných podmienok je odberateľom služieb
a poradenstva v oblasti spánku bábätiek a malých detí do predškolského veku.

4. Službou sa rozumejú telefonické/zoom a emailové konzultácie, čo je forma
individuálnej online konzultácie na diaľku, kde poskytovateľ pracuje s rodičom
/ zákonným zástupcom a/alebo dieťaťom.

5. Klient si služby objednáva prostredníctvom online objednávacieho
formulára zverejneného na instagrame Spinkaj babo, emailom
na adrese ahoj@spinkajbabo.sk alebo telefonicky a zároveň vyjadruje súhlas
s týmito VOP.

6. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká vykonaním úhrady
za službu klientom. Poskytovateľ je povinný objednávku služby prijať a službu
poskytnúť.

7. Poskytovateľ nie je povinný objednávku prijať ak klient vzbudzuje
pochybnosť o vážnom záujme o službu alebo nie je jasné z jeho chovania, či
rozumie, čo je predmetom poskytovanej služby, v minulosti si už neplnil
povinnosti voči poskytovateľovi, ak odmieta preukázať, že je zákonným
zástupcom dieťaťa alebo javí známky inak neštandardného chovania
a správania.

9. Poskytovateľ služby je povinný klientovi vystaviť a doručiť daňový
doklad, objednanú službu klientovi poskytnúť a klient je povinný za tieto služby
uhradiť cenu.

10. Klient je povinný poskytovateľa služby informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytnutie služby.

11. Poskytovateľ služby je povinný pristupovať ku klientovi zodpovedne, podľa
najlepšieho vedomia a svedomia, službu poskytovať v zmysle odborných
vedomostí, znalostí a schopností, ktoré sú v súlade s vedeckými poznatkami
a výsledkami.

12. Na dosiahnutie stanoveného cieľa a požadovaných výsledkov sa klient
zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom služby zodpovedne a seriózne,
zodpovedne a pravdivo odovzdávať informácie o zdravotnom stave, emočnom
a stresovom faktore, zvyklostiach a všetkých iných podstatných okolnostiach
súvisiacich so stavom dieťaťa, ktoré sa počas poskytovania služby môžu
vyskytnúť a ovplyvniť jej výsledky. V opačnom prípade nie je možné očakávať
dosiahnutie pozitívnych výsledkov a stanoveného cieľa.

13. Klient si je vedomý, že dosiahnutie pozitívnych výsledkov, dosiahnutie
stanoveného cieľa závisí od mnohých faktorov a dobrej spolupráce klienta
s poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť faktory
napr. prostredie, v ktorom klient žije, jeho zdravotný stav, denný režim,
prostredie na spánok, výživu, emočný a stresový faktor, vôľu aktívne
spolupracovať s poskytovateľom služby, dodržiavanie odporúčaní
poskytovateľom.

14. Klient si je vedomý, že riadnym dodržiavaním odporúčaní poskytovateľom
služby je predpoklad dosiahnutia pozitívnych výsledkov a dosiahnutie
vytýčeného cieľa.

15. Za poskytnutie služby má poskytovateľ služieb nárok na uhradenie ceny
a klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť celú čiastku ceny v zmysle
platného Cenníka zverejneného na instagrame Spinkaj babo. Klient uhrádza
cenu za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom na základe zaslanej
faktúry.

16. Klient je povinný si vyrovnať všetky finančné záväzky voči poskytovateľovi
služby.

17. V prípade, že klient si službu objedná, zaplatí a rozhodne sa ukončiť alebo zrušiť službu menej ako 48 hodín pred termínom, nemá nárok na vrátenie peňazí. V prípade zrušenia viac ako 48hodín má nárok na vrátenie 50%.
V prípade uvedenia vážneho dôvodu klient má nárok na vrátenie plnej sumy zníženú o poplatky vzniknuté so stronom. Avšak musí svoju žiadosť s odôvodnením poslať na email ahoj@spinkajbabo.sk. Vo svojej žiadosti musí klient uviesť správne číslo účtu, na ktorý si želá vrátenie peňazí
uhradiť.


18.DODACIE PODMIENKY


18.1. Ak si Záujemca zakúpi službu-konzultáciu, Poskytovateľ služby dodá
službu v termíne na základe dohody oboch strán. Poskytovateľ služby si
vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť dohodnutú službu z technických príčin,
alebo z dôvodu práceneschopnosti poskytovateľa služby. V prípade, že sa
termín akcie zmení alebo zruší, poskytovateľ služby je povinný písomne
elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo
odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie
uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade
je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail
ahoj@spinkajbabo.sk a poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu
na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má
povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ
peniaze vrátiť.


18.2. Poskytovateľ začne s prípravou spánkového programu po obdržaní
vyplneného dotazníku a úhrade faktúry. Podklady ako aj úhrada faktúry musia
byť k dispozícii minimálne 5 pracovných dní pred termínom konzultácie.


19 REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY


19.1. Poskytovateľ služby zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných
právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti môže Kupujúci
zasielať na adresu: ahoj@spinkajbabo.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či
sťažnosti zašle Poskytovateľ odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie
správy Záujemcu. Poskytovateľ vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť
bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní od ich dňa doručenia. Pri
vybavovaní reklamácie postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych
predpisov.


19.2. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ
vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho
práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu.
Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia
alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie
návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie
sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.


19.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím
návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade
pochybností v ich používaní má Kupujúci možnosť vo vlastnom záujme
kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako
ich aplikuje. Zákazník sa tak vyhne zbytočným nezdarom.

20. Poskytovateľ pri poskytovaní svojich služieb sa stáva spracovateľom
osobných údajov rodiča i dieťaťa. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Podrobné Zásady spracúvania a ochrany osobných dát tvoria samostatný
dokument, sú v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

21. VOP platia pre všetky služby poskytované poskytovateľom.

22. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 1.6.2021.


Upozornenie:
Pokiaľ nie sú dohodnuté iné podmienky medzi poskytovateľom služby
a klientom, platia tieto VOP, Občiansky a Obchodný zákonník.