Zásady ochrany osobných údajov


Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu,
zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a
zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a
právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných
údajov).Kto je správca?


Sme spoločnosť Abelone s.r.o., Pifflova 4, 86101 Bratislava, IČO: 46 614 796
Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, tj. určujeme ako budú osobné
údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadné ďalšie
spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje


Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás
kontaktovať na tel. čísle +421 911353532 alebo na e-mail:
info@spinkajbabo.sk.


Prehlasujeme


Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane
osobných údajov a GDPR, a teda že:


• budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného
právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie
zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,


• plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím
spracovania osobných údajov,


• umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich
práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.


Rozsah osobných údajov a účely spracovania


Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich
dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):


• Poskytovanie služieb
vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne
korešpondenčnú adresu, meno dieťaťa potrebujeme k poskytnutiu služby


• Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne
potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
evidenciu daňových dokladov.


Cookies


Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako
dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na
meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok
vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám
môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.


Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.


Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje
zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v
internetovom prehliadači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov


Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných
technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako
keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne
známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu,
poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.


Odovzdanie osobných údajov tretím osobám


K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci,
ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.


Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3.
strany.


Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré
nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií
spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.


Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:


SmartSelling – aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu


WordPress – aplikácie pre web


Facebook – FB pixel


Google – Google Analytics


Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či
spracovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že
v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne
rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.


Odovzdávanie dát mimo Európskej únie


Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú
stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov


V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť
niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e –
mailu: ahoj@spinkajbabo.sk


Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so
zásadami spracovania osobných údajov.


Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v
lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.


Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek Vaše osobné údaje sú neaktuálne
alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.


Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že
spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie
nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku
proti spracovaniu.


Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr.
Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie
obchodných oznámení.)


Právo na výmaz (byť zabudnutý)


Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na
vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade
vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých
čiastkových spracovateľov a našich záloh dát. Na zabezpečenie práva na výmaz
potrebujeme 30 dní.


V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou napr. musíme
evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto
prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným
zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.


Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov


Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte
právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu
osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení
informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie
napraviť.


Mlčanlivosť


Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú
spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných
údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo
zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po
skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné
údaje vydané žiadnej inej tretej strane.